Բժ. Համօ Օհանջանեան

(1873-1947)

Նիկոլ Աղբալեան

(1875-1947)

Լեւոն Շանթ

(1869-1951)

Գասպար Իփէկեան

(1883-1952)